Käyttö

Mun Juttu -menetelmässä jokaisella oppilaalla on oma korttisarja. MUN JUTTU -korttisarja on kehitetty tukemaan oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. MUN JUTTU auttaa lasta tunnistamaan, nimeämään ja ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan. Korttisarja toimii pääsääntöisesti oppilaslähtöisesti ja sen käyttö mukautuu eri luokkien tarpeiden mukaisesti.

 1. JOKAISELLA OPPILAALLA ON OMA KORTTISARJA, JOKA SÄILYTETÄÄN PULPETISSA
  - tämä takaa menetelmän jatkuvan käytön mahdollisuuden
 2. LUOKKA MUODOSTAA OMAT SÄÄNNÖT KORTTIEN KÄYTTÖÖN
  - kukin luokka on erilainen niin kuin opettaja, siksi luokan on hyvä tehdä omat säännöt liittyen korttien käyttöön. Esimerkiksi millä tavoin oppilas viestittää opettajalle että hän haluaa näyttää pakkaansa.
 3. OPETTAJA OTTAA KORTIT KÄYTTÖÖN PARHAAKSI KATSOMALLAAN TAVALLA JA AIKATAULULLA
  - opettajan manuaalissamme on ehdotelmia korttien käyttöönottamiseen ja siihen liittyviin tapoihin, mutta viime kädessä menetelmän opettaminen oppilaille muotoutuu opettajan työskentelytavoista.
 4. OPPILAALLA ON KORTTISARJA AINA KÄYTETTÄVISSÄ OPPITUNNISTA RIIPPUMATTA
  - oppilaalla luonteestaan riippumatta on mahdollisuus ilmaista itseään leimaantumatta ja turvallisesti vaikka kesken oppitunnin
  - oppilas saa korttisarjasta apua erilaisten tuntemustensa nimeämiseen sekä tunteiden että tarpeiden erottelemiseen
  - kortit toimivat visuaalisina muistuttajina sekä konkreettisina välineinä oppilaan arjessa
  - korttien kautta oppilaalla on mahdollisuus ilmaista ns. käyttäytymisnormien ulkopuolella olevia tunteitaan turvallisesti. Tämä on erittäin tärkeää jotta oppilaan tunne ei tukahtuisi, hän pystyisi nimeämään häntä häiritsevän olon sekä joltain osin myös purkamaan asiaa, näyttämällä korttia opettajalle.
  - ”tärkeää asiaa- kortin” avulla oppilas varmistaa itselleen rauhallisen tilanteen, missä hän voi puhua opettajan kanssa kahden kesken. Tämä kortti tulisi toimia niin että kun oppilas on näyttänyt korttia opettajalle hänelle muodostuu turvallinen olo siitä, että jossain vaiheessa tämän päivän aikana opettaja järjestää hänelle turvallisen ja rauhallisen tilan/ ajan puhua. Tilan ja ajan järjestäminen vastuu on opettajalla. sen vastuu on opettajalla. Kortti toimii myös ns. rauhoittavana tekijänä. Oppilasta luotsataan suuntaa, missä tietyillä asioilla on tietty aika ja paikka puhua.
  - tarvekortit helpottavat nopeallakin aikavälillä tapahtuvan tarpeen tyydyttämisen mahdollisuuden.
 5. OPETTAJA VOI KÄYTTÄÄ PAKKAA SEKÄ ENNALTA SUUNNITELLEN ETTÄ SPONTAANISTI
  - ennalta suunnitellusti korttisarjaa voi käyttää esim. kuulumisten kyselemisen yhteydessä, ennalta jonkin tehtävän yhteydessä, terveyskasvatuksen-, musiikin- ja kuvaamataidon tuntien yhteydessä
  - spontaani käyttö lähtee luokan tilanteesta, esimerkiksi opettajalle heränneestä tarpeesta arvioida tunnin kulkua, oppilaiden tunnetiloja ym.

MENETELMÄN ALOITTAMINEN

Menetelmän käyttö voidaan aloittaa 1-3 luokilla. Suurin hyöty tavoitettaneen ottamalla korttisarja käyttöön ensimmäisellä luokalla, mahdollisesti jo kouluun tutustumispäivänä. Menetelmä kulkee ja kehittyy lapsen myötä koko peruskoulun ajan.

Menetelmä voidaan ottaa käyttöön jo ennen varsinaisen koulutyön alkamista eli tutustumispäivänä. Tuodaan esiin kaksi korttia esimerkiksi "en ymmärrä" ja "vessahätä". Näiden korttien avulla luodaan tulevalle koululaiselle turvallinen aloitus ja autetaan poistamaan koulun aloittamiseen liittyviä paineita.

 

KokoDesign